ТӨСВИЙН БАГЦЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ


Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан  төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)
2017 оны 06 дугаар сарын мэдээ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Н.Лүндэндорж
Төсвийн захирагчийн нэр: Э.Энхтүвшин (төгрөгөөр)
Д/Д Эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /Өссөн дүнгээр/ Хэтрэлт/ Хэмнэлт
Жилээр Тайлант үе /Өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН    322,963,400                 164,490,400               149,020,644    15,469,756  15.469.756 төгрөгийн харилцахын үлдэгдэлтэй 
  УРСГАЛ ЗАРДАЛ    322,963,400                 164,490,400               149,020,644    15,469,756  
  БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ    322,963,400                 164,490,400               149,020,644    15,469,756  
  Цалин болон нэмэгдэл урамшил    244,092,400                 119,346,000               108,848,125    10,497,875  
  Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл      26,850,100                   13,128,000                 12,220,291         907,709  
  Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал      12,022,800                     6,544,900                   6,496,344           48,556  
  Хангамж бараа материалын зардал      25,167,900                   12,773,600                 12,133,955         639,645  
  Нормативт зардал           500,000                        500,000                      478,700           21,300  
  Эд хогшил урсгал засварын зардал        9,000,000                     9,000,000                   5,985,466      3,014,534  
  Томилолт зочны зардал        3,398,700                     1,699,200                   1,666,500           32,700  
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хураамж        1,631,500                     1,198,700                      891,463         307,237  
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал           300,000                        300,000                      299,800                200  
  Буцаан татан төвлөрүүлэлт          
  ТАТААС                    -                        -    
  УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                    -                                   -                                 -                    -    
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ                    -                                   -                                 -                    -    
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг                        -    
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг                        -    
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                        -    
  Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                        -    
  ИХ ЗАСВАР                        -    
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                        -    
  ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                        -    
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР    322,963,400                 164,490,400               164,490,400                  -                          -  
  Улсын төсвөөс санхүүжих    322,963,400                 164,490,400               164,490,400                  -    
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                        -    
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                        -    
  Хүний хөгжлийн сангаас санхүүжих                        -    
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                        -    
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих                        -    
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих                        -    
  Бусад эх үүсвэр                        -    

САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.